26081990440-5d64abd82b7f8.jpg

Aeroplane Nose II

160819101524-5d578d6c7c3a7.jpeg

Circus Head Stack I & II

160819101431-5d578d37668ba.jpeg

Circus Head Stack I (detail)

26081991254-5d64adc65905a.jpg

Circus Head Stack I (detail)

7081985355-5d4b9cd30dae8.jpg

Containing the Squawk

160819101904-5d578e48c53b0.jpg

Containing the Squawk (detail)

210819120425-5d5cecf9d212c.jpg

Family Man

26081990152-5d64ab305d0d5.jpg

Fireman II

210819121831-5d5cf047a6f61.jpg

Roo Man

7081985425-5d4b9cf19c692.jpg

Taming the Tiger

210819121242-5d5ceeea9adc8.jpg

The New King

210819120820-5d5cede430923.jpg

The Poet