Jane Dawson's studio visit 2011.

7091225016-50497d081b318.jpg 7091222607-5049775fcc270.jpg 7091222822-504977e656fe8.jpg 7091223009-50497851cbb46.jpg